یه قشنگ شاد، که بعدها وقتی کتاب شد، بگم: آخیش، این مردیه که حتی نوشتشه هاشم حال خوب کنن.

درخواست حذف این مطلب
یه ع فرستاده بودی تو کان و یه متن. تا لود شدن ع مردم و زنده شدم تا مطمئن شم پسر توی ع که دستشو انداخته گردن دختره تو نیستی.
متنت رو دوست. دلم میخواد بیام بگم تو اگه انقد بلدی قشنگ بنویسی چرا قشنگ غمگین؟ کم خودمون مشکل داریم؟ شاد بنویس.